วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การเมือง

กกต.ชลบุรี เสริมความรู้ ความเข้าใจการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง ( 17 กุมภาพันธ์ 2564) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชลบุรี

การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ มีความหายที่ชัดเจนคือต้องการให้การแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดชลบุรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย แนวทางสำคัญ 5 ประการ 1.ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 2.ยึดหลัก กฎ กติกา มารยาท ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสำคัญ 3.ยอมรับในผลของการแข่งขันที่เกิดขึ้น 4.มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5.รู้รักสามัคคี สามารถดำรงรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ทั้งก่อนเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมรับฟังการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยพร้อมเพรียงกัน