+ภาพข่าวสาธารณสุข

ปลัดกษ.มอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชที แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พื้นที่เฝ้าระวังโควิด 4 จังหวัด

ที่ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชที “โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369” จากบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอบริจาคนมยูเอชที รสช็อคโกแลต ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 845 ลัง (30,420 กล่อง) และส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวัง 4 จังหวัด

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประสานงานการส่งมอบนมยูเอชทีโฟร์โมสต์ฯ ที่ได้รับมอบในวันนี้ ส่งมอบต่อให้แก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวัง 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10,000 กล่อง 2) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8,000 กล่อง 3) จังหวัดชลบุรี จำนวน 8,000 กล่อง และ 4) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 4,000 กล่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานอย่างหนักด้วยความเสียสละและทุ่มเทอีกด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างกว้างขวางในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย จนเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ มีความสำคัญและสมควรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ จึงขอแสดงความขอบคุณผู้บริหารบริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และขอส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งทั้งกำลังกายและกำลังใจ เพื่อความปลอดภัยและปราศจากโรคโควิด-19 ของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศต่อไป

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากนายไพฑูรย์ โกเมมท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จึงได้มอบหมายให้นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เพื่อรับมอบนมยูเอชที รสช็อคโกแลต ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 8,000 กล่อง เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานอย่างหนักด้วยความเสียสละและทุ่มเทต่อไป.