วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

พิธีปิดโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำพิเศษพัทยา ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่พสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า รวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มี “โครงการ โคกหนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ฝึกวินัย ฝึกการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ นำความรู้ความสามารถไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานด้วยตนเองภายหลังพ้นโทษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานไว้

สำหรับการการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำพิเศษพัทยา เป็นการประยุกต์ทฤษฎีแบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

ปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำพิเศษพัทยา กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึก เป็นพนักงานเรือนจำ จำนวน 23 คน ผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 300 คน และชาวต่างชาติ 12 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 335 คน เข้ารับการฝึกตั้งแต่วันที่ 11 – 24 มกราคม 2564 รวม 14 วัน โดยที่ผ่านมาผู้ต้องขังที่พ้นโทษ สามารถ พึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ และหลังจากผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมพ้นโทษไป จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ในอนาคต