-ชุมชนสาธารณสุข

ฝ่ายป้องกันควบคุมโรค สธ.เมืองพัทยาลุยตลาดควายกลางเมือง รณรงค์วันเอดส์โลก

ที่ตลาดควายกลางเมือง ( 2 ธันวาคม 2563) นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และองค์การเครือข่ายด้านเพศ ตั้งบูธให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรณรงค์การแพร่ระบาดของเชื้อ เอชไอวี เนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมกันนี้ยังแจกอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี อาทิ ถุงยางอานามัย เจลหล่อลื่น รวมถึงแผ่นพับใบปลิววิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี คำแนะนำการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยบรรยากาศในการรณรงค์ให้ความรู้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

วันเอดส์โลก World AIDS Day ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อHIV หรือโรคเอดส์ โดยโรคนี้เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี พ.ศ.2524 แต่ในขณะนั้นจะรู้จักเพียงเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ต่อมามีการแพร่ระบาดโรคนี้ไปอย่างรวดเร็วและทั่วโลก จนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนเป็นที่น่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา

โรคเอดส์พบครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยเป็นชายรักร่วมเพศ ป่วยเป็นปอดบวมจากเชื้อ นิวโมซีสตีส แครินิอาย ทั้งที่เป็นคนแข็งแรงมากมาก่อน และไม่เคยใช้ยากดภูมิต้านทาน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าเซลล์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ จากการศึกษาย้อนหลัง พบว่าโรคนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ในปี พ.ศ.2503 และต่อมาได้แพร่ไปยังเกาะไฮติ ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2527 ประเทศไทยเริ่มมีโรคเอดส์เกิดขึ้นตามรายงานครั้งแรก และในช่วง ปี พ.ศ. 2527จนถึงปี พ.ศ.2533 จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบให้มีคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับโรคเอดส์แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528

จากนั้นเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ 1.เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ 2.เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ 3 เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ 5 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งในทุกวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง

สำหรับในปีนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เมืองพัทยาเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) ที่พบว่ายังคงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเกิดขึ้น สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจึงได้เปลี่ยนรูปแบบจากการเดินรณรงค์ รวมคน เป็นการออกบูธประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแทน