+บริหารท้องถิ่น

คุณภาพน้ำดีขึ้น! ทม.หนองปรือ ทุ่มงบเฉียดล้านแก้น้ำเสีย“อ่างเก็บน้ำสวนพ่อ”กลับมาใส พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูระยะยาว

ที่อ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา (21 พฤศจิกายน 2562) นายธงชัย กำลังไทย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ ,นางประไพ นิลบดี ประธานชุมชนหนองปรือ 2 เจ้าหนาที่จากกองช่างเทศบาลเมองหนองปรือ ตัวแทนบริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำกัด ร่วมตรวจสอบสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะสวนพ่อ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสวนพ่อมีสภาพเขียวคล้ำและมีกลิ่นเหม็นเน่า สัตว์น้ำลอยตายเกลื่อน เนื่องมากจากน้ำขาดออกซิเจน และมีน้ำที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้แก้ไขปัญหาด้วยการว่าจ้างบริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี มาฟื้นฟูปรับสภาพน้ำด้วยสารตกตะกอนเฉียบพลัน เป็นจำนวนเงิน 958,000 บาท โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวดประกอบไปด้วย งวดที่ 1 ส่งมอบสารตกตะกอนเฉียบพลัน งบประมาณ 383,200 บาท งวดที่ 2 ดำเนินการโปรยสารตกตะกอบเฉียบพลันเสร็จและส่งผลวิเคราะห์น้ำเป็นที่เรียบร้อ งบประมาณ 383,200 บาท งวดที่ 3 จัดส่งผลวิเคราะห์น้ำในตัวอย่างในเดือนที่ 4 หลังโรยสารตกตะกอนเฉียบพลันแล้ว งบประมาณ 95,800 บาท และงวดที่ 4 จัดส่งตัวอย่างวิเคราะห์น้ำในเดือนที่ 8 พร้อมทำรายงานสรุป งบประมาณ 95,800 บาท

สำหรับในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานได้ร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำในงวดที่ 2 พบว่าคุณภาพน้ำดีขึ้นกว่าก่อนการบำบัดมาก ดังจะเห็นได้จากค่า BOD จากก่อนบำบัดอยู่ที่ 34.14 มิลลิกรัม แต่หลังบำบัดพบว่าค่า BOD เหลือ 8.03 มิลลิกรัม ซึ่งถือว่าคุณภาพน้ำดีขึ้นกว่าก่อน หรือเรียกว่าระดับค่ามาตรฐานอยู่ในระดับดี

ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในอ่างเก็บน้ำสวนพ่อ ในระยะยาว ทางผู้บริหารเตรียมปรับปรุงริมคลองลำห้วย พร้อมทำเขื่อนเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และทำท่อดักน้ำของลำห้วยตรงไปตลอดเส้น ไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่อ่างสวนพ่อ ซึ่งแนวทางปัญหาดังกล่าวน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในอ่างเก็บน้ำได้อย่างถาวร