-การศึกษาชุมชน

รร.ชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2663

ที่ อาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ ได้พิธีจัดมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ เป็นประธานมอบ พร้อมด้วย นางนันทา วิลลันส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ นางภารดา สุจริตกุล ประธานการจัดงาน นายพรชัย พิศาลสิษ ฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ บุพการีและผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลานและเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาชีพดูแลสุขภาพ โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 210 คน และมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร 109 คน

ทั้งนี้ โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดสอนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ระยะเรียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกงานในสถานพยาบาลอีก 3 เดือน ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 093-235-6953 หรือ 084-219-5825