-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

อบต.สันติสุข-เชียงราย ลุยดูงานบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม

พัทยา(23 พ.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 โดยมี คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง รวม 24 คนเดินทางไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความรู้หลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนสามารถใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ตามหลักการบริหารจัดการองต์กรและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันนี้ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ชุมชนวัดช่องลม เพื่อหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะโดยธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน

ทั้งนี้ นายรุ่งโรจน์ โลห์ทองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดช่องลม นำกลุ่มชาวบ้านร่วมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้การต้อนรับคณะ พร้อมนำชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำลังดำเนินการในรูปแบบของธนาคารขยะ รวมถึงเปิดรับฝากขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านที่สามารถสร้างเม็ดเงินตอบแทนกลับมาได้ หากชาวบ้านมีการเอาใจใส่เรื่องการจัดการขยะอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับ น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่นำเสนอข้อมูลพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำจากพืช 100% ให้กับคณะศึกษาดูงานได้เพิ่มองค์ความรู้นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ด้าน นายวิมล ตาเมืองมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ได้กล่าวว่า จากการนำคณะ อบต.สันติสุข เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาที่ชุมชนวัดช่องลม ซึ่งมีธนาคารขยะรีไซเคิล นับได้ว่าเป็นชุมชนที่มีระบบจัดการชุมชนอย่างเข้มแข็ง และมีความร่วมมือจากภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุนเป็นการทำงานอย่างบูรณาการที่เกิดความร่วมมือที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพลาสต์พืช นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำข้อมูลความรู้ที่ได้เดินทางมาครั้งนี้ไปปรับใช้ในท้องถิ่น อบต.สันติสุข ตามความเหมาะสมของพื้นที่และท้องถิ่น

นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ยังได้พูดคุยหารือเบื้องต้นกับประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เกี่ยวกับปัญหาขยะทางกาคเกษตรจากข้าวโพดและข้าว เพื่อรับทราบถึงการแนวทางแก้ไขปัญของท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยไม่ต่ำกว่าวันละกว่า 100 ตัน ซึ่งขยะทางการเกษตรเหล่านี้ก็จะถูกเผาทำลายไปโดยไร้ประโยชน์ ซึ่งมาการนำกลับมาใช้จนเกิดมูลก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะชาวบ้านจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นดีกว่านำไปเผาทิ้งจนเกิดฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหามลภาวะเป็นพิษ ซึ่งได้มอบหมายให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ติดต่อประงานข้อมูลตามลำดับต่อไป.