เมืองพัทยา ยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร เสริมทักษะผู้ประกอบการร้านอาหาร

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร พร้อมด้วย นายปริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเมืองพัทยา 80 คน เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลและพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารในเขตเมืองพัทยาให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น ในปัจจุบันการประกอบกิจการค้าอาหาร อาทิ ภัตตาคาร ร้านอาหาร และแผงลอยมีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหารมีมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่ให้บริการในสถานประกอบการและไม่รับผิดชอบมีการหลบเลี่ยงกฎหมาย

ทั้งนี้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย จึงจัดทำหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร หลักสูตร 3 ชั่วโมง และได้ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหารสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารการสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์ ชุดทดสอบฟอร์มาลิน ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) และชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันเชื้อรา) ในอาหาร

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า หลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้วผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบความรู้จำนวน 20 ข้อและต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 16 คะแนน ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด จึงจะถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเมืองพัทยาจะจัดทำเกียรติบัตรรับรองโดยเกียรติบัตรจะมีอายุ 3 ปี โดยฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะดำเนินการเป็นผู้ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร.