จิตอาสาอำเภอบางละมุง ร่วมพัฒนาวัดเทพบุตร

ที่วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (22 ต.ค.63) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค ทั่วบริเวณวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน