วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+การศึกษาชุมชน

ผู้บริหารเมืองพัทยา รับเร่งแก้ไข 5 ข้อเสนอจากนักเรียนมัธยมสาธิตพัทยา

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพบปะพูดคุย สอบถามปัญหาของการแนวทางการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา )

นายบรรลือ กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพราะเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนว่าได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่รัฐและเมืองพัทยาได้จัดสรรให้ทุกประการหรือไม่ ทั้งโครงการอาหารกลางวัน โครงการเรียนฟรี 15 ปี และหลักสูตรการเรียนการสอนมีความก้าวหน้าและทันสมัยหรือไม่ เพื่อให้เด็กสามารถสอบแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ ด้วยเด็กคือกำลังของประเทศและกำลังของครอบครัว การศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิต และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของเยาวชนที่อยากจะให้ผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและส่งเสริมด้านใดบ้าง เพื่อให้สอดคลองกับความต้องการของผู้ให้และผู้รับ

นายบรรลือ กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาที่ได้รับการเสนอจากเด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา ) ประกอบด้วย1.ปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีน ซึ่งในส่วนนี้ติดเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีครูสอนภาษาจีนที่มาจากประเทศจีนโดยตรง 2.ปัญหาไม่มีห้องน้ำบนอาคาร ด้วยโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้ไม่สามารถสร้างห้องน้ำบนอาคารเรียนได้ 3.ปัญหาเรื่องแอร์ในห้องเรียนไม่เย็น เบื้องต้นจะส่งช่างมาแก้ไขเป็นการเร่งด่วน 4.ปัญหาอุปกรณ์กีฬาขาดแคลนและชำรุดไม่เพียงพอ ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ5.ปัญหาเรื่องของการอยากให้เพิ่มครูสอนภาษาญี่ปุ่นและเกาหลีนั้น จะนำกลับไปพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งนี้จะมีการจัดติว GAT/PAT เพิ่มให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สามารถสอบเข้ายังสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไปได้

มีรายงานว่า ขณะที่ผู้บริหารพูดคุยกับเด็กนักเรียนในการสอบถามปัญหาต่าง ๆ แล้วยังได้มีการสอดแทรกความรู้ด้านรัฐศาสตร์เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดี ที่ต้องมีด้วยกัน 3 อย่าง คือ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ พร้อมให้เยาวชนเทิดทูนสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย ทั้งนี้ เยาวชนได้สอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนถึงการแสดงออกทางสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว ที่ทางโรงเรียนไม่ได้ปิดกั้นและให้เสรีภาพในการแสดงออกได้ แต่กลับถูกครูบ้างวิชาตัดคะแนน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบและจะแก้ไจปัญหาให้โดยเร่งด่วนต่อไป