-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยา ร่วมภาคีเครือข่ายจิตอาสาภาครัฐ-เอกชน ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ชุมชนพัทยาใต้

ที่ลานอเนกประสงค์หน้าแบทแมน ชุมชนพัทยาใต้เมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา “ A Day For Pattaya” ครั้งที่ 6 โดยมีเครือข่ายจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งประชาชนชุมชนเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา“ A Day For Pattaya” ครั้งที่ 6 เป็นการดำเนินการโดยเมืองพัทยา ภายใต้การจัดงานเชิงรุกสร้างสุขให้ชุมชนเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่าย โดยใช้กลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การร่วมมือในในบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉินหรือการทำงานเครือข่ายในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก ไปสู่ NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายจิตอาสาในการจัดการเชิงรุกหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนภายในแต่ละชุมชนและแต่ละโซนพื้นที่ อีกทั้งเพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การร่วมมือในในบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉินพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริการสาธารณะเชิงรุกในการป้องกันและลดความเสียหายต่อราชการและลดผลกระทบต่อชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบาย NEO PATTAYA รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

ภายในกิจกรรมจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกรุงรัง พร้อมปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบแบทแมน ชุมชนพัทยาใต้ ให้เกิดความสวยงาม ฟื้นสภาพพื้นที่รกร้างให้เป็นแหล่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน