วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+บริหารท้องถิ่น

ตัวแทน 45 ชุมชนเขตทม.หนองปรือ เดินหน้าสมัครคณะกรรมการชุมชน

ที่ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ชั้น 2 เทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 มีการรับสมัครคณะกรรมการชุมชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย มีตัวแทนจากชุมขนต่างๆ ทั้ง 45 ชุมชน ทยอยเดินทางมายื่นใบสมัคร หลังจากทางเทศบาลเมืองหนองปรือเปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 45 ชุมชน ที่ว่างลง เนื่องจากหมดวาระ โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 มีกรรมการชุมชนชุดเก่า และทีมคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ มายื่นใบสมัครคณะกรรมการชุมชนกันอย่างคึกคัก และในวันที่19 ต.ค.ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการเปิดรับสมัครฯ พบว่ามีตัวแทนชุมชนมายื่นใบสมัครแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งจาก 45 ชุมชน

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถนำหลักฐานเอกสารการสมัครคณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย ใบสมัคร , บัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่ายหน้าตรง สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้ 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันคัดเลือก คือเกิดก่อน 15 พฤศจิกายน 2543 3. เป็นสมาชิกชุมชนและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถึงวันคัดเลือก (ย้ายเข้าอยู่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) หลังปิดรับสมัครทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้.