-สิ่งแวดล้อม

รร.สาธิตอุดมศึกษาพัทยาจับมือรับบิชคอมประกวดผลงานนักเรียน ต่อยอดองค์ความรู้พลาสต์พืชเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารเพ็ชรตระกูล 2 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา จ.ชลบุรี (15 ต.ค.63) นางปราณี เรียนรู้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการประกวดผลงานวิชาการของนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้เดินทางมาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกหรือพลาสต์พืช และกล่าวต้อนรับคณะทำงานจากองค์กรสื่อสารด้านการขยะ คณะครู และนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ที่เข้าร่วมส่งผลงานการประกวด

กิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยาได้ร่วมกับองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication จัดการประกวดผลงานวิชาการของนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการลดปริมาณขยะในโรงเรียนและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดให้มีประโยชน์กับครอบครัวและสังคมต่อไปได้ ที่สำคัญยังเป็นการให้ต่อยอดความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเสนอข้อมูลพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้ในเวลา 3-6 เดือน

ทั้งนี้ นักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษ และโปรแกรมไทย ได้ทยอยนำเสนอผลงานของกลุ่มชั้นเรียนตัวเองเป็นโครงงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งแบบป้ายประชาสัมพันธ์และวิดีทัศน์ ที่แสดงให้เห็นถึงที่มาและปัญหา รวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกในโรงเรียนที่ย่อยสลายได้ยาก โดยในส่วนของคณะกรรมการการให้คะแนนตัดสินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล ในฐานะผู้จัดการโรงเรียน ที่พิจารณาการตามเกณฑ์การให้คะแนนของโรงเรียน ที่จะดูทั้งความสมบูรณ์ของเนื้อหา คุณภาพของสื่อ บุคลิกภาพในการนำเสนอ การอธิบายและตอบคำถาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประโยชน์ของโครงงาน และองค์กรสื่อสารด้านการขยะ โดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ จะพิจารณาการตามเกณฑ์ด้วยหลักการทำธุรกิจที่แบ่งปันสังคม ซึ่งหมายถึงผลงานต้องตอบโจทย์ทั้งทางสังคมและทางธุรกิจ

สำหรับผลการประกวดผลงานวิชาการของนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวปรากฏว่า ทีมที่ได้รางวัลที่ 1 ได้แก่ทีมนักเรียนชั้น ม.5 (English Program) ได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกจากองค์กรสื่อสารด้านการขยะ พร้อมได้สิทธิไปทัศนศึกษาและดูงานเยี่ยมบ้านรับบิชคอมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนรางวัลที่ 2 เป็นของทีมนักเรียนชั้น ม.6 (English Program) ได้รับรางวัลจากโรงเรียนและผู้บริหาร ส่วนรางวัลที่ 3 เป็นของทีมนักเรียนชั้น ม.5 (Thai Program) และรางวัลชมเชยเป็นทีมนักเรียนชั้น ม.3 (Thai Program) ทั้งหมดได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึก

ด้าน น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ กล่าวว่า น้องๆ นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ทุกคนถือว่ามีความเก่งเกินวัยของตัวเอง สิ่งสำคัญคือทางโรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่ดี นักเรียนมีทางเลือกที่สามารถลงมือปฏิบัติควบคู่ไปกับเนื้อหาวิชาการจากห้องเรียน ทำให้เด็ก ๆ มีความสนใจและมีความใจในองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ ซึ่งหากมองในเรื่องการให้คะแนนที่ตอบโจทย์ขององค์กรแล้วนั้น ทีมนักเรียนชั้น ม.5 (English Program) สมควรได้รับรางวัลที่ 1 เพราะเข้าใจความหมายของการสื่อข้อมูลจากองค์กรได้ละเอียดกว่า แต่หากมองในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนของโรงเรียนแล้ว ทีมนักเรียนชั้น ม.6 (English Program) ก็จะเข้าถึงมากกว่า แต่คะแนนการตัดสินต้องอิงองค์กรที่เป็นฐานข้อมูลหลักและเป็นส่วนร่วมในการจัดการประกวด แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วก็จะเกิดการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมให้โลกนี้ได้อีกต่อไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่.