-การศึกษาชุมชน

เมืองพัทยา นำเยาวชน 194 คน ร่วมกิจกรรมสร้างพลังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ที่ สวนนงนุช พัทยา นายบรรลือ กุลละวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างพลังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา รุ่นครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 โดยมี เยาวชนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 194 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายบรรลือ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งรัดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหายาเสพติดลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางให้เกิดผลอย่างชัดเจนเป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผล เพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบของปัญหายาเสพติดโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้เกิดกับบุคคลชุมชนสังคมและเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าพัทยามีความปลอดภัย

ทั้งนี้โครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนเน้นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สังคม ชุมชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติดสามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาในด้านสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล“ NEO Pattaya ยุคใหม่สดใสห่วงใยกัน” และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“ วาระแห่งชาติ” และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสามารถป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดต่อไป