วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+EECบริหารท้องถิ่น

คณะทำงานด้านนโยบายและแผน EEC ผลักดันโครงการสำคัญการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวEEC

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) พร้อมคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการสำคัญในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมโครงการศึกษาพัฒนาเมืองพัทยา 3 แผนหลัก ประกอบด้วย 1.แผนการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา 2.แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเมืองพัทยา และ3.แผนการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา

นางธัญรัตน์ อินทร กล่าวว่า การลงพื้นที่เมืองพัทยาในครั้งนี้ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ให้ความสำคัญการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยเป็นพื้นที่หลักของเมืองแหล่งท่องเที่ยวของEEC ซึ่งหากมีการเปิดประเทศ เมืองพัทยาจะเป็นศูนย์กลางด้านแหล่งท่องเที่ยวของ EEC จึงต้องเร่งลงพื้นที่ดูแลพื้นที่ในเขต EEC เพื่อร่วมผลักดันโครงการต่าง ๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดตามรับฟังโครงการของเมืองพัทยาที่จะมีการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก EEC เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไป โดย EEC มีแผนจะพัฒนาพื้นที่โดยรอบทั้งเกาะลอย เกาะล้าน พื้นที่นาจอมเทียน ในการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองพัทยาและรองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกด้วย

ด้านบริษัทที่ปรึกษาการดำเนินโครงการของเมืองพัทยา ได้มีการนำเสนอโครงการที่เมืองพัทยาจะมีการดำเนินการ ว่า การดำเนินโครงการ NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน โดยมีแผนการดำเนินการ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.แผนการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา จะมีการดำเนินโครงการ 19 โครงการ อาทิ Old Town นาเกลือ หรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายและเขาพัทยา Neo เกาะล้าน โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะลานโพธิ์ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณตลาดลานโพธิ์ โครงการปรับภูมิทัศน์หาดแสมและจุดชมวิวบริเวณลานกีฬาร่มร่อนหาดตาแหวน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพัทยาใต้ โครงการก่อสร้างท่าเรือขนส่งสาธารณูปโภคเกาะล้าน โครงการปรับปรุงท่าเรือท่าหน้าบ้าน และโครงการสร้างท่าเรือสำราญ 2. แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเมืองและพัทยา มีแผนดำเนินโครงการ 17 โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงถนนวอล์คกิ้งสตรีท โครงการก่อสร้างอุโมงค์/ทางแยกต่างระดับพัทยาใต้และถนนเทพประสิทธิ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเกาะล้าน และ3.แผนการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 10 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างกำแพงดินคลองกระทิงลาย โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนพัทยาสาย 3 ถึงพัทยาใต้ และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟ โดยแบ่งพื้นที่ในการพัฒนาเมืองพัทยาเป็น 5 กลุ่มพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่นาเกลือ พื้นที่อ่าวพัทยาและหาดจอมเทียน

ทั้งนี้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับงบจาก EEC ในการมาศึกษาโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาปัจจุบันผลการศึกษาเสร็จแล้ว โดยผลการศึกษาจะเป็นโมโนเรล แบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง ส่วนโครงการพัฒนาคมนาคมทางน้ำนั้น จะมีการปรับปรุงท่าเรือให้มีการกระจายตัวรองรับการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวในอนาคต ส่วนแผนระบบระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วม นั้นปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการศึกษาออกแบบการแก้ไขน้ำท่วมเมืองพัทยาเสร็จแล้ว และได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการ 16,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องของบสนับสนุนจาก EEC ในการดำเนินโครงการแก้ไขน้ำท่วมขังเมืองพัทยาแบบครบวงจร โดยผลการศึกษานั้นจะเป็นการตัดน้ำที่ไหลมาจากด้านเหนือของหนองปรือมาทางรถไฟผันน้ำไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ของพื้นที่ระบายลงสู่ทะเล ซึ่งการดำเนินการนั้นเมืองพัทยาจะมีการดำเนินการในส่วนที่เมืองทำได้ก่อน ในจุดพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก โดยจะล้อการดำเนินโครงการไปตามแผนที่ได้มีการออกแบบไว้ และการดำเนินการได้มีการแยกท่อระบายน้ำระหว่างน้ำเสียและน้ำดีออกจากกัน เพื่อไม่ให้น้ำเสียปนกับน้ำฝน ทำให้ระบายน้ำฝนและสูบน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป