เริ่มแล้ว! เรือนจำพิเศษพัทยาเปิดให้ญาติจองคิวเยี่ยมผู้ต้องขังช่วงวันพ่อ

            ที่เรือนจำพิเศษพัทยา  (18 พ.ย.2562)  นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษพัทยา  เปิดรับการลงทะเบียน เยี่ยมญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 3 ของปี 2562 นี้ ซึ่งครั้งแรกได้เปิดไปแล้วในช่วงเดือนสงกรานต์ ครั้งที่ 2  ช่วงวันแม่เดือนสิงหาคม  และ ครั้งที่ 3 ช่วงวันพ่อ เดือนธันวาคม 2-6 ธันวาคม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมทีทางเรือนจำพิเศษพัทยา เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำฯ ได้มีโอกาสได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำฯ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัวไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และรับประทานอาหารร่วมกันเสมือนอยู่ภายนอก เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัวและสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งคลายความกังวลใจที่มีต่อกัน เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ

            สำหรับคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม ต้องเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด และผู้ต้องขังตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป ต้องโทษตามคำพิพากษาไม่เกิน 10 ปี กระทำความผิดครั้งแรกและมีคดีเดียว ส่วนคุณสมบัติของญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง จะต้องเกี่ยวดองเป็นญาติกับผู้ต้องขังดังนี้ คือ บิดา-มารดา คู่สมรส บุตร ปู่-ย่า, ตา-ยาย, พี่-น้อง (ร่วมสายโลหิต) โดยลำดับความสำคัญ

            ทั้งนี้ ญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่เรือนจำพิเศษพัทยา ระหว่างวันนี้ -22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทางราชการออกให้ของผู้ขอจอง โดยสามารถเลือกวันและช่วงเวลาที่ญาติสะดวก  แบ่งรอบออกเป็น 2 รอบต่อ 1 วัน ได้แก่รอบเช้าเวลา 8.30 – 12.00 น.  และรอบบ่ายเวลา  13.30 – 15.00 ไม่เกิน 200 คนต่อรอบ ซึ่งบรรยากาศในการจองคิวพบว่ามีญาติของผู้ต้องขังมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง