+covid-19บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือ เปิดรับทำเดินทางทำหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ฯ

ตามที่ภาครัฐกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19(COVID 19) โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเลือดหมูที่ให้ใช้มาตรการเหนือกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” หลังจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19(COVID 19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกประกาศขอให้ประชาชนงดหรือเลื่อนการเดินทางจากพื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทางอำเภอบางละมุงได้เปิดให้บริการรับลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับผู้มีความจำเป็นไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้เปิดศูนย์ลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้แสดงเอกสารรับรองความจำเป็นโดยยื่นขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรือผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือเท่านั้น และในส่วนของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อื่นๆ ให้ไปติดต่อขอรับการรับรองที่ว่าการอำเภอบางละมุง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของท่าน

ในส่วนบุคคลผู้ประสงค์จะเดินทางตามความจำเป็น และสำหรับกลุ่มองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัท ให้เตรียมทำหนังสือแสดงเหตุผล พร้อมประทับตราของบริษัท และรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแสดงตรงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองของแต่ละจังหวัดที่จะเดินทางไป โดยไม่ต้องมายื่นเรื่องต่อทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดพื้นที่ลงทะเบียน ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ทั้งนี้หากมีเหตุจำเป็นหลังเวลา 16.30 น. ขอให้ท่านเดินทางไปขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้ที่อำเภอบางละมุง ซึ่งอำเภอบางละมุงจะเปิดทำการจนถึงเวลา 00.00 น.ข้อสำคัญสำหรับท่านที่เดินทางมาขอรับใบรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการดำเนินการ.