-การศึกษาชุมชน

น่ากินอ่ะ! สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็ก รร.เมืองพัทยา 4 ถูกต้องตามหลักโภชนการเป๊ะ

            ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา มาตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยามอบให้กับโรงเรียนในสังกัดไม่ให้ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนด โดยมี น.ส.อิชยา โอฬา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และคณะครูร่วมให้ข้อมูล

            นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมือง กล่าวว่า การออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ พบว่า อาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 4 จัดเตรียมไว้ให้กับเด็กนักเรียนนั้นมีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณที่เยอะเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน ในราคาค่าหัวต่อคน 20 บาท ซึ่งเด็กนักเรียนคนไหนที่กินไม่อิ่มสามารถเติมได้จนพอใจ โดยไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใด

            ทั้งนี้การจัดสรรค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยานั้น จัดสรรตามที่รัฐบาลกำหนดให้ โดยคิดเป็นรายหัว หัวละ 20 บาท ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่งเมืองพัทยาได้มอบนโยบายไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนนั้นจะต้องจัดสรรหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ ครบหลักโภชนาการ 5 หมู่และจะต้องเพียงพอต้องความต้องการของเด็กนักเรียน ส่วนในระดับมัธยมศึกษานั้นทางเมืองพัทยาได้การจัดสรรงบประมาณของเมืองพัทยาเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในราคาหัวละ 20 บาทเช่นกัน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง พร้อมทั้งจัดโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะอยากจนอีกด้วย

            สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 956 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 215 คน ชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวน 259 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 228 คน การจัดทำอาหารกลางวันจะแบ่งการปรุงอาหารตามระดับชั้นเรียนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งอาหารกลางวันจะมีทั้งอาหาคารคาว อาหารหวาน และผลไม้ เพื่อให้ครบตามหลักโภชนาการ 5 หมู่