-ชุมชนสาธารณสุข

เมืองพัทยาจัดประชุม อสม.พร้อมเลือกตั้ง กก.อสม.

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมและเลือกตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ และนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวทักทายคณะกรรมการ อสม.เมืองพัทยา จากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเมืองพัทยาเข้าร่วม

ด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. คือมดงานหน้าด่านสำคัญในการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ด้วยความร่วมมือในการช่วยกันคิดกรองและเฝ้าระวังในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ของโรคระบาดในประเทศคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนยอดผู้ติดเชื้อลดลง และเชื่อว่าพลังของ อสม.ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้ดีกว่าหลายประเทศ เนื่องจากการทำงานอย่างหนัก ทั้งหาข่าวผู้มีความเสี่ยง เฝ้าระวัง ติดตาม กักตัวบุคคล อสม.ถือเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขไทย

ในการจัดประชุม อสม.เมืองพัทยา ในครั้งนี้ ยังได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเมืองพัทยา เพื่อมาบริหารและดำเนินการของเครือข่าย อสม.เมืองพัทยาในทุกชุมชนให้มีการทำงานที่มีความสอดคล้องกับทางเมืองพัทยาและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสาธารณสุขในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไปได้ โดยมีสมาชิก อสม.เมืองพัทยา ที่มีความสมัครใจและมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข โดยสามารถประสานงานร่วมกับภาครัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักอย่างเมืองพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมและเลือกตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเมืองพัทยาในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง