องคมนตรี สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 16 มี

Read more