-ชุมชน

ผบช.จต มอบใบประกาศเกียรติคุณ”กต.ตร. ผู้ทรงคุณค่า”สภ.หนองปรือ ชลบุรี

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี (29 กันยายน 2563) พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บัญชาการจเรตำรวจ เป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ “กต.ตร. ผู้ทรงคุณค่า” ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจในพื้นที่สำนักงานตำรวจภาค 2 เดินทางมารับโล่และประกาศเกียรติคุณกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่ง สภ.หนองปรือ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายสง่า กิจสำเร็จ, 2.นายอธิโรจน์ ธนาสินปิยรมณ์, 3.นายประมวล ทองใบ, 4.นายบุญอนันต์ พัฒนสิน, 5.นายภูวเดช โพธิ์เก้าเพชร

จากการร่วมงานของเครือข่ายภาคประชาชน ในการสนับสนุน ช่วยเหลือภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันมาอย่างยาวนาน จึงได้มีการจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ ให้เกิดความร่วมมือกันต่อไป

การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ แบ่งกลุ่มผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ผู้อนุเคราะห์สถานที่ และคณะ กตตร.ที่สนับสนุนการจัดงานและสถานที่ จำนวน 24 รางวัล

2. กต.ตร.ไร้พรมแดน ผู้ทรงคุณค่า, ที่ปรึกษา และข้าราชการตำรวจ ที่ร่วมปฏิบัติงาน ก่อประโยชน์แก่ราชการและประชาชน จำนวน 44 รางวัล

3. การมอบโล่ แก่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ระดับภูธรจังหวัด (กต.ตร.ภ.จว.) จำนวน 8 โล่

4. การมอบโล่ แก่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ระดับสถานีตำรวจ (กต.ตร.สภ.) ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 8 โล่

5. การมอบประกาศเกียติคุณ แก่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) รายบุคคล ที่มีการทำงานร่วมกับตำรวจมายาวนาน 10 ปีขึ้นไป (กลุ่มดีเยี่ยม) จำนวน 137 คน

6. การมอบประกาศเกียรติคุณ แก่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) รายบุคคล ที่มีการทำงานร่วมกับตำรวจมายาวนาน 4-10 ปี (กลุ่มดี) จำนวน 558 คน

พิธีในวันนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และนำนโยบายต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป หลังจากนั้นได้มีการถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี