-ชุมชนพัฒนาสังคม

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกิจการของคนพิการสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม

ที่ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ (26 กันยายน 2563) บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นตัวแทนในการต้อนรับเหล่าบรรดาคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกลุ่มกิจการของคนพิการสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีนายมานพ เอี่ยมสะอาด ผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมแก่ประธานในพิธี โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทีลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการระดับดีมาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการด้านการจัดการศึกษา การจัดหางาน ส่งเสริมอาชีพ และธุรกิจเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังได้รณรงค์และผลักดันเพื่อเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การจัดปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการ และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมต่อคนพิการ โดยผ่านสื่อทุกรูปแบบ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้ทราบการดำเนินงานของกลุ่มกิจการคนพิการในประเทศไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกลุ่มกิจการของคนพิการไปสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ทั้งนี้ในการประชุมประกอบไปด้วยการบรรยายเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม แนวทางการจดทะเบียนเพื่อขอการรับรองวิสาหกิจเพื่อสังคม การเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการกลุ่มเรื่องนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการอย่างยั่งยืน ทั้งในมุมมองของคนพิการ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน มากกว่า 20 กลุ่มอาชีพ ที่จะพัฒนาสู่รูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกประเภทความพิการ เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้บกพร่องทางการสื่อสาร ผู้บกพร่องทางจิต ผู้ปกครองหรือผู้ดูแบออทิสติคและสติปัญญา คนพิการทางด้านร่างกาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี.