-ชุมชน

คก.ฉก.จัดเวิร์กช็อปบังคับใช้กฎหมายภาคประมง

ที่โรงแรมซันดาเล พัทยา จ.ชลบุรี (19 ก.ย.2563) พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานภาคประมง และนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภาคประมง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานภาคประมง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายว่าด้วยแรงงานในภาคประมงที่มีการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากในหลายพื้นท่ีของประเทศ และที่สำคัญมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้หลายหน่วยงาน จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและต่อเนื่อง และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้กฎหมายในภาคประมง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO หรือศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in – Port out Control Center) เนื่องจากเป็นกลไกในการควบคุมการออกทำประมงให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องใน 3 ด้าน คือ เรือถูกต้อง คนถูกตอง และการทำประมงถูกต้อง ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดระเบียบการทำประมง

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประมง ทั้ง รอง ผบก.ภ.จว.(คุมงานสอบสวน) รวม 23 จังหวัด เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง ศรชล. ชุดตรวจจับทางทะเล กรมประมง พนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรมสัวสดิการแรงงานของศูนย์ PIPO รวม 30 ศูนย์ องค์กรฟรีดอมฟันจ์ (ประเทศไทย) เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 130 คน.