ทต.หนองปลาไหล เดินหน้าลดขยะในชุมชน ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนเป็นกองบุญ

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (17 กันยายน 2563) นายภิญโญ หองกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น

สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนี้ เทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง เกิดพฤติกรรมการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและสร้างมูลค่าของขยะ เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ศาสนา เนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมนี้จะเป็นการชักชวนให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและรวบรวมขยะรีไซเคิลมาเป็นปัจจัยในการทอดผ้าป่าแทนเงินสด รายได้จากการขายขยะจะนำไปถวายวัดและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ ทางเทศบาลฯ นิมนต์พระครูสังฆรักษ์นิพนธ์ เป็นตัวแทนฝ่ายสงฆ์ในการรับมอบผ้าป่า