-ชุมชนพัฒนาสังคม

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ มอบถุงยังชีพให้ผู้แทนชุมชนเมืองพัทยา

ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วย นายมานพ เอี่ยมสะอาด ผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมส่งมอบถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการต้านภัยโควิด -19 โดยมีประธานชุมเมืองพัทยา อสม. และตัวแทน ศสมช. รับมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่า จากการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชากรไปทั่วโลก รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมโยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ ดังนั้นมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ตะหนักถึงผลกระทบความเดือดร้อนของกลุ่มคนพิการและผู้ที่ด้อยโอกาสในเมืองพัทยา จำนวน 1,479 ชุด ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ที่เมืองพัทยา จึงได้จัดทำโครงการ มอบถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการต้านภัยโควิด 19 ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนอาหารแห้งและถุงบรรจุจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ เพื่อมอบปัจจัยพื้นฐานในการใช้เพื่อป้องกันภัยจากเชื้อดรคโควิด-19 และลดภาระค่าครองชีพเบื้องต้น

การส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการดังกล่าวจะส่งมอบผ่านตัวแทนชุมชนเมืองพัทยา นำถึงยังชีพเหล่านี้ไปส่งมอบให้กับผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนั้นๆ สำหรับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่รับรองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพ จัดหางานและส่งเสริมอาชีพ ธุรกิจเพื่อสังคม และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีเครือข่ายการทำงานทั้งระดับประเทศและนานาชาติ