+บริหารท้องถิ่น

อำเภอบางละมุง แต่งตั้ง“ผู้ใหญ่จุด” เป็นกำนัน ต.เขาไม้แก้ว

วันที่10 ก.ย 2563 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานการออกเสียงเลือกกำนัน ต.เขาไม้แก้ว โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน นายจักรกฤช สายสมร ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายเดชธกิจ กีทีปกูล ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 นายสุวรรณ เมืองกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 นายแดง มีกลี่ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 นาย คณาเดช ผิวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ร่วมเสนอชื่อ

หลังจากนั้นทางว่าที่ร้อยตรีพฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานในที่ประชุมได้ถามว่าจะมีการเสนอชื่อผู้ใดมารับตำแหน่ง กำนันตำบลเขาไม้แก้ว แทนนายศิริไพศาล กีทีปกูล กำนันตำบลเขาไม้แก้ว เกษียณอายุราชการ เมื่องันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยนายสุวรรณ เมืองกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ได้เสนอชื่อ นายคณาเดช ผิวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.เขาไม้แก้ว รับตำแหน่งกำนันตำบลเขาไม่แก้ว และเสียงออกมาในทิศทางเดียวกันจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง5 หมู่ และทางนายคณาเดช ผิวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ยินดีรับตำแหน่ง กำนันตำบลเขาไม้แก้ว

ด้านว่าที่ร้อยตรีพฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กล่าวว่าเสียงเป็นเอกฉันท์จากการออกเสียงเลือกกำนันตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งหลังจากนนี้ให้นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ลงนามแต่งตั้ง ต่อไป

นอกจากนี้ได้มี ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเข้าไม้แก้ว นำดอกไม้มาแสดงยินดี พร้อมด้วย นางยุพิน อ้นขวัญเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางวิลาวรรณ แก้วรุ่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เข้าร่วมแสดงความยินดี