-ชุมชนสาธารณสุข

ทต.หนองปลาไหลร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สอนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ที่บ้านประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3 นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประธานกล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองปลาไหล และกิจกรรมการอบรม “การลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนต้นแบบ” อีกทั้งทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เล็งเห็นความสำคัญในการลดปริมาณในการใช้สารเคมี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีเหล่าบรรดา อสม. พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่า ลดต้นทุนในการใช้จ่าย ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง

ในโอกาสนี้ได้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุงมาให้ความรู้ เรื่องอันตรายจากสารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ประโยชน์ของการใช้สารชีวภาพ เพื่อการดำรงชีวิตและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และได้มีการฝึกปฏิบัติทำน้ำหมักชีวภาพ ,การทำน้ำยาเร่งดอกด้วยฮอร์โมนไข่ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับความรู้ นำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในตำบลหนองปลาไหลต่อไปอีกด้วย