-EECชุมชน

ตัวแทนอีอีซีเดินสายแจงนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกแก่ชาวตำบลหนองปลาไหล

ที่เทศบาศบาลตำบลหนองปลาไหล ( 4 กันยายน 2563) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายภารดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง ,นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงาม HDEEC ภาคตะวันออก , นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในฐานะคณะกรรมการประสานงาน HDEEC ภาคตะวันออก เดินทางมาสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้อันดี แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ต่อนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออก EEC

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเข้าใจต่อการพัฒนาตามนโยบายสำคัญของภาครัฐ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับตำบล พร้อมกันนี้ ยังร่วมตอบข้อซักถามของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปาไหล ก่อนที่จะเดินทางไปสร้างความเข้าใจแก่ภาคประชาสังคมในพื้นทีตำบลอื่นๆ ของอำเภอบางละมุงต่อไป