Grants for Change เวทีตะวันออก กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดรับโครงการสนับสนุนทุน ปี 63

ที่โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา Grants for Change กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดเวทีภาคตะวันออก เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนปี 2563 วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีผู้สนใจจากกลุ่มอาชีพสื่อสารมวลชน และหน่วยงานที่ผลิตสื่อ ทั้งตัวแทนภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ช่วงเช้า เป็นการเชื่อมโยงสัญญาณทั้งวิทยุและสื่อออนไลน์จากส่วนกลางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, เวทีภาคตะวันออก โรงแรมเดอะ ทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี, เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น, เวทีภาคเหนือ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ และเวทีภาคใต้ โรงแรมบุรีศรีภู โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

หลังจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานแล้วมีการแถลงข่าวและตอบข้อซักถาม โดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รศ.พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ผศ.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในช่วงบ่ายเป็นกำหนดการตามแต่ละภูมิภาค โดยเวทีภาคตะวันออกได้จัดเวทีเสวนา “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน” โดย ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการศึกษา และประธานคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการแบบเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ และการรู้เท่าทันสื่อ และ ดร.อริสรา วิภาตะวัต ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ในฐานะผู้รับทุนโครงการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี น.ส.มนทิรา จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา จากนั้นได้จัดเปิดคลินิกให้คำแนะนำ ในเรื่องวิธีคิดวิธีการเขียนโครงการ การทำความเข้าใจรายละเอียดในสัญญา และการบริหารโครงการและการประสานงานกับกองทุน