+ท่องเที่ยวภาพข่าว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

ที่ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ โฮเทล แอนด์ สปา นายฐากูรชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายวัชรพล สารสอน รองผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว วิทยากรและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 50 คน

ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบการจัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป ซึ่งการจัดกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปาโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก.