-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

สทช.2 เดินหน้ารับฟังความคิดเห็น จัดทำร่างมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งฯ ครั้งที่ 2

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา (13 ส.ค.2563) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการประกาศกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายสมานใจ มั่นศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช.2)และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมานใจ มั่นศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กล่าวว่า ด้วยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลมีแนวชายฝั่ง 170.17 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ชายหาดพัทยา ชายหาดบางแสน สภาพชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยบางพื้นที่อาจจะเป็นการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือบางแห่งอาจเป็นการทับถมของตะกอน ทั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ลมมรสุม กระแสน้ำ ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล การพัฒนาพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและนิเวศวิทยา

สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ชี้แจงปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกาศกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งเพื่อจัดทำร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชายหาดยินยอม เมืองพัทยา ก่อนจะรวบรวมความคิดเห็นและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 21