+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

Zero waste banglamung จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากขยะให้แก่ประชาชนในทต.บางละมุง

ที่ศูนย์เรียนรู้ zero waste banglamung บ้านบางละมุงฝั่งธน หมู่ที่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คณะทำงาน Zero waste banglamung จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายฤตภพ เพ็ญจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ พร้อมด้วย นางปารณีย์ ศรีบุญมา ประธานศูนย์ฯ นายอนันต์ ศรีกุศลานุกูล ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คณะทำงาน zero waste บางละมุง จิตอาสา นักวิชาการ ภาคประชาชน ร่วมโครงการฯ

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง และมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนองค์ความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากขยะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดลดขยะตั้งแต่ต้นทาง (ระดับครัวเรือน) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องก่อจนทิ้งให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ภายในกิจกรรมพบกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะแนวใหม่ ที่รวมประโยชน์ไว้ทั้งดีต่อสุขภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 7 ซุ้มกิจกรรม อาทิ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูปจากขยะ ฐานการเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าจากขยะ ฐานโรคทางเดินหายใจ ฯลฯ และกิจกรรมดีๆที่ศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งนี้ อีกมากมาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯสนใจพร้อมให้ความร่วมมือกับโครงการนี้เป็นอย่างดี