-ชุมชนท่องเที่ยว

อพท.3 เล็งยกระดับ “ตำบลนาเกลือ “ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน1ใน 100 แห่งของโลก

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (22 มี.ค.65) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ประจำปี 2565

ทั้งนี้ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ได้กำหนดวิสัยทัศน์เมืองพัทยา “นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานยั่งยืน และน่าอยู่สำหรับทกคน” ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้เมืองพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล เป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาค และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามนโยบาย NEO PATTAYA รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนครอบคลุมภาพรวมทั้งในมิติการบริหารจัดการ การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการยกระดับความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ได้แก่ พื้นที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก โดย อพท.พิเศษ 3 ชี้แจงแผนการยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนาเกลือ ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ประจำปี พ.ศ.2565 โดย อพท.วางแนวทางการพัฒนาไว้ 4 หมวดคือ การจัดการความยั่งยืน, ด้านเศรษฐกิจและสังคม, ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม