-เศรษฐกิจ

โรงตี๊งเมืองพัทยา ลดดอกเบี้ยพร้อมขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานธนานุบาลเมืองพัทยา ได้มีการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับภาระค่าใช้ใจของประชาชนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินของประชาชนและผู้ปกครองในช่วงฤดูกาลเปิดเทอมที่จะมาถึงนี้ โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการ ซึ่งเชื่อว่ามีความเพียงพอต่อความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนอย่างแน่นอน

ในเบื้องต้นได้มีการมอบนโยบายให้กับสถานธนานุบาลเมืองพัทยา 2 เรื่องหลัก 1.เรื่องของการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับภาระค่าใช้ใจของประชาชนและผู้ปกครอง และ2เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยในการรับจำนำ ซึ่งแบ่งเป็น วงเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25 สตางค์ต่อเดือน ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็น 0.125 สตางค์ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นร้อยละ1 ต่อเดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งนี้ได้มีการขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ 1 ใบ มีอายุไม่เกิน 4 เดือนและผ่อนผันได้อีก 30 วัน เป็น 8 เดือน ซึ่งการดังกล่าวมีการดำเนินการไปแล้วและจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายนนี้