+บริหารท้องถิ่น

เตรียมจัดประชาพิจารณ์ 2 ทางเลือก “แผนพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย”

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดถึงโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณแหลมบาลีฮาย ว่า หลังจากที่ได้มีการตั้งงบประมาณ ตามรูปแบบ โดยใน 2 แนวทางนั้นจะเป็นในส่วนของการพัฒนาวอล์คกิ้งสตรีท แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการพัฒนาวอล์คกิ้งสตรีทให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิง และการพัฒนาพื้นที่ด้านหลังวอล์คกิ้งสตรีทฝั่งทะเลให้เป็นพื้นที่สำหรับนันทนาการที่ทีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อาทิ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัวได้พักผ่อน ในบริเวณวอล์คกิ้งสตรีทฝั่งทะเลได้ ส่วนการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายนั้นจะมีการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาให้เป็นครูซ เทอร์มินอล หรือท่าจอดเรือสำราญซึ่งจะสอดรับกับโครงการที่กรมเจ้าท่าได้ศึกษาอยู่ในเรื่องของการที่จะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญบริเวณชายฝั่ง รวมไปถึงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่แหลมบาลีฮายแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยขณะนี้ได้มีการดำเนินการอยู่

สำหรับแนวทางการศึกษาของเมืองพัทยาในครั้งนี้นั้นได้กำหนดออกมาเป็น 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 NEW CBD (Central Business District) โดยเน้นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองพัทยา โดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเป็นศูนย์กลาง การเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และท่าเทียบเรือสำราญ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมนักท่องเที่ยว เพื่อกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ “New CBD หรือด้านพาณิชยกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยแห่งใหม่” โดยมีห้างสรรพสินค้าเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่วอล์คกิ้ง สตรีท ซึ่งจะพัฒนาให้ทันสมัยและขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการพัฒนาด้านพาณิชยกรรม พร้อมพื้นที่นันทนาการแห่งใหม่ เลียบชายฝั่งทะเลขนานกับ วอล์คกิ้ง สตรีท เดิม

ส่วนทางเลือกที่ 2 พื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมต่อกับชายหาดพัทยา โดยมีแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเล เพื่อสภาพแวดล้อมให้สวยงามและเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่ริมน้ำเป็นศูนย์กลางกิจกรรมสาธารณะของเมืองพัทยา การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ รวมทั้งเป็นจุดชมทัศนียภาพของอ่าวพัทยาที่สวยงามที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีการเชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบราง อย่างเช่น สถานีรถไฟฟ้า Tram รวมถึงทางน้ำ คือท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวมทั้งท่าเทียบเรือสำราญ และทางถนนเป็นทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่และสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ วอล์คกิ้ง สตรีท ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่แห่งใหม่ เลียบชายฝั่งทะเลขนานกับ วอล์คกิ้ง สตรีท เดิม เพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแนวกันชนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงาม

นายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำผลการรับฟังความคิดมาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรูปแบบ หรือการเพิ่มเติมรูปแบบก่อนจะมีการดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษา ส่วนมติครม.ปี 2540 เกี่ยวกับการให้รื้อถอนอาคารวอล์คกิ้งสรีตท นั้นหากมีความเห็นชอบจะดำเนินโครงการดังกล่าวก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของขั้นตอนต่อไปในการนำเข้า ครม. เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ระยะเวลาในการดำเนินการนั้นหากผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและได้ข้อสรุปก็จะนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ทันที