-covid-19ชุมชน

151 ครัวเรือน จ่อไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา ทม.หนองปรือ

บางละมุง ( 6 พฤษภาคม 2563) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุวัจ รชตวัฒนกุล ในฐานะประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองการยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ทั้งนี้หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้ทำการประกาศรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 21-24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 10,916 ครัวเรือน ซึ่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ประชุมพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ปรากฏว่ามีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือไม่ชัดเจน จำนวน 151 ราย ทางคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจึงมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมกการพิจารณากลั้นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็วในการช่วยเหลือ

ทั้ง 151 ราย นั้นสวนใหญ่จะเป็นรายที่มีปัญหาเรื่องของ เจ้าบ้านทำงานเป็นข้าราชการในพื้นที่ท้องถิ่นใกล้เคียง แต่มายื่นขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ผ่านหลักเกณฑ์ กรณีนี้พบว่ามีหลายราย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกรณีที่เจ้าบ้านไม่มี เจ้าบ้านเสียชีวิต และพบว่ามีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน ซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจะพิจารณาทั้ง 151 รายก่อนส่งรายชื่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่ พิจารณาตัดสินในวันศุกร์นี้.