ชาวพัทยาเช็คด่วน! ใครมี/ไม่มีสิทธิได้เงินอบจ.ชลบุรี เยียวยาครอบครัวละ1พันบาท

ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท. 0808/ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ 16 และ ข้อ 18 ใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบกลาง สำรองจ่ายประเภทเงินเก็บหรือ เงินสะสม ตามกระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้น การใช้เงินสะสมตามหนังสือ มท.0808.2/ว.1668 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยยังมีระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท. พ.ศ. 2560 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในมาตราที่ 6 ในการการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อปท.พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ๆมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก มีจำนวนผู้ตกงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการต่างๆที่จังหวัดชลบุรีได้ออกมาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วจังหวัดชลบุรี เยียวยาครบครัวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิกต – 19 ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งในการพิจารณาในส่วนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ พบว่าจะต้องมีการพิจารณาแต่กำหนดหลักเกณฑ์ว่าเหมาะสมในการได้รับความช่วยเหลือหรือไม่

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาว่าจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ คือ1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นเจ้าบ้าน 3.มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ 4.อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ และ5.ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยจะมีการสรุปหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อคัดกรองประชาชนที่ลงทะเบียนรับการเยียวยากันต่อไป

อย่างไรก็ดี ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ มีการเปิดรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งบรรยากาศวันแรกของการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ประชาชนต่างให้ความสนใจเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก ซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เปิดสถานที่รับลงทะเบียนได้ทั้งหมด 5 แห่งด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ หมู่ 1, ม.2,หมู่3 และ หมู่ 11 หมู่ 12 2.เวทีสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองหนองปรือ หมู่ 6 , หมู่ 7 หมู่ 13 3.โรงเรียนเนินพลับหวาน 4.วัดบุญสัมพันธ์ ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 10 และ5.โรงเรียนบ้านทุ่งกลม ประชาชน หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 14

ผู้ที่มาขอรับขึ้นทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.มีสัญชาติไทย 2เป็นเจ้าบ้าน 3.มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ 4.อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ที่มาลงทะเบียนจะต้องนำหลักฐานเอกสารประกอบไปด้วย ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตร , สำเนาบัญชีธนาคารกุงไทย หรือบัญชีอื่นที่มีพร้อมเพย์ที่ผูกอยู่กับเลขบัตรประชาชน หรือ บัญชีธนาคารที่มีอยู่

ทั้งนี้ในกรณีไม่สามารถมายื่นสิทธิ์ได้จะต้องเพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้ 1.หนังสือมอบอำนาจ 2.บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับผิดชอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ หมายเหตุ 1 ทะเบียนบ้านรับได้ 1 สิทธิ์ ท่านใดได้รับการพิจารณาให้รอประกาศจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองหนองปรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 038-933 119 หรือ 086-336 5685