-covid-19บริหารท้องถิ่น

จนท.มพย.ร่วมใจทำหน้ากากใสให้เพื่อนร่วมงานใส่กันเสี่ยงติดโควิด-19

ชลบุรี(27 มี.ค.2563) ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ได้ร่วมกันประดิษฐ์หน้ากากใส่ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำมาแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเมืองพัทยาที่ต้องพบเจอประชาชนเป็นจำนวนมาก

พ.จ.อ.เฉลิมชัย โสพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา กล่าวว่า การประดิษฐ์หน้ากากใสในครั้งนี้ เพื่อแจกจ่ายให้บุคคลากรในเมืองพัทยาที่ปฏิบัติหน้าที่สัมผัสกับประชาชนจำนวนมากที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดคัดกรองต่างๆ ด้วยกองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเมืองพัทยา สำหรับแนวคิดที่ประดิษฐ์หน้ากากใส่ในครั้งนี้ เกิดจากการเห็นบุคลากรทางการแพทย์มีการทำในโรงพยาบาล จึงนำแนวคิดมาให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ ร่วมกันทำ โดยรวบรวมเงินส่วนตัวจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และใช้เวลาว่างระหว่างการทำงานมาร่วมกันจัดหน้ากากใส

สำหรับต้นทุนการทำหน้ากาก พ.จ.อ.เฉลิมชัย ระบุว่า ต่ออันอยู่ที่ 7 บาท ซึ่งทำเสร็จไปแล้วจำนวน 30 อัน และแจกไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่มีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ง่าย