+covid-19ชุมชน

ตม.จว.ชลบุรี เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากกรณีที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโคบิด-19 ในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยทางภาครัฐและเอกชนได้เสริมมาตรการในการป้องกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพื้นที่มีการติดต่อราชการหรือมีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น โดยวันนี้ผู้สื่อข่าวสำรวจบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี บริเวณจอมเทียนซอย 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งพบว่าได้มีมาตรการในการป้องกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสำหรับบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาติดต่องานทางราชการ โดยจัดตั้งเต็นท์อำนวยความสะดวกด้านนอกอาคาร และการกำหนดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัย พร้อมทั้งการจัดเจลล้างมือไว้ให้ตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวก ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวได้กำหนดไว้ดังนี้คือ

1. การจัดเต้นท์ขนาดใหญ่ ไว้ภายนอกอาคาร เพื่อจัดแถวให้ผู้มาใช้บริการต่อคิว โดยเว้นระยะห่างในการยืนคนละ 1 เมตร และจัดเต้นท์ให้นั่งพักคอย โดยให้จัดเก้าอี้นั่งห่างกัน 1 เมตรเช่นกัน 2. การจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้ผู้ที่มาใช้บริการ และประทับตราเครื่องหมายแสดงการยืนยันว่าผ่านการตรวจแล้ว หากใครมีไข้สูงจะเชิญตัวไปตรวจที่ รพ.บางละมุงอีกครั้งหนึ่ง 3.การจัดคิวผู้มาใช้บริการให้เข้าไปภายในอาคารไม่เกินครั้งละ 30 คน เพื่อลดความแออัด 4.การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและขัดพื้นภายในอาคารที่ทำการทุกสัปดาห์

5.การจัดหาหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย และผู้มารับบริการที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย 6.การจัดหาเจลล้างมือให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการต่างๆ 7.ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยางตลอดการปฏิบัติหน้าที่ 8.การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 9 เครื่องเพื่อช่วยฟอกอากาศในอาคารให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ทาง ตม.จว.ชลบุรี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผูู้้มารับบริการและเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่.