บางละมุงเอาจริง คุมเข้มร้านเกมส์ช่วงปิดเทอม

ชลบุรี (16 มี.ค.63) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เผยถึงการทำงานตามมาตรการและนโยบายของจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการเรื่องการป้องปรามและขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เปิดบริการร้านเกมส์ ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงหอพักและอพาร์ทเม้นต์ที่เข้าข่ายพฤติการณ์มั่วสุมและมอมเมาเยาวชนว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานศึกษาหลายเป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงมีเวลาว่าง และส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต และร้านเกมส์มากขึ้น จึงได้มีการขอความร่วมมือไปยังเจ้าของหรือผู้ประกอบการดังกล่าว ในการควบคุมความเหมาะสมของการใช้บริการในส่วนของเด็กและเยาวชน โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการร้านเกมส์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 ในเรื่องเวลาการเข้าใช้บริการของเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 15 ปี วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา 14.00 –20.00 น.วันหยุดราชการและช่วงปิดเทอม เวลา 10.00–20.00 น. อายุระหว่าง 15-18 ปี วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14.00–22.00 น.และวันหยุดราชการและช่วงปิดเทอมเวลา 10.00–22.00 น.

พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเป็นสำคัญช่วยกันสอดส่องดูแล ซึ่งขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และในช่วงปิดเทอมนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตรา โดยเฉพาะเรื่องอายุของผู้ที่เข้าใช้บริการว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่ และใช้เวลาเล่นเท่าไหร่ รวมไปถึงประเภทของเกมอันตรายหรือไม่ และให้เข้มงวดเรื่องการจำหน่ายสิ่งอบายมุขทุกชนิดภายในร้าน อาทิ เหล้า บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะที่ผ่านมามีรายงานร้านเกมบางร้านปฏิบัติไม่เหมาะสม จำหน่ายสิ่งอบายมุขให้แก่เด็กที่มาใช้บริการ

ที่สำคัญอยากฝากไปยังพ่อแม่ประชาชนให้มีความสนใจ เอาใจใส่ดูแลบุตร-หลานในช่วงปิดภาคเรียนให้มากกว่าเดิม ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง พ่อแม่ต้องคอยให้คำแนะนำในการอบรม ดูแล และให้ความรู้ด้านการบริโภคข่าวสารอย่างถูกต้อง เพราะปัจจุบันภัยร้ายจากความเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีมีการแฝงตัวอยู่หลากหลาย ซึ่งเด็กหรือเยาวชนเองก็ต้องเสพข้อมูลข่าวสารอย่างถูกทิศทาง ซึ่งตรงนี้พ่อแม่ผู้ปกครองจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหา