+ช่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ จ.ชลบุรี

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดโครงการฯ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ มีขนาดความจุ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ จึงได้ดำเนินการส่งน้ำและระบายน้ำลงสู่คลองธรรมชาติ (คลองหลวง) ผ่านอาคารระบายน้ำ (RIVER OUTLET) ลงสู่ลำน้ำเดิม เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและรักษาระบบนิเวศให้กับพื้นที่ 25,000 ไร่ ซึ่งเมื่อการก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วเสร็จก็จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ถึง 44,000 ไร่ นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้ขยายผลต่อยอดโครงการฯ โดยดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ เพื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำจาก 98 ล้าน ลบ.ม. เป็น 125 ล้าน ลบ.ม. ชะลอการไหลของน้ำที่จะลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออก และเตรียมพร้อมรับ EEC โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำฯ และพบปะเยี่ยมราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและยึดหลักความพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ จากนั้นได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประกอบอาชีพของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอาชีพประมงที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกร รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ แห่งนี้