-ชุมชน

ไทย-สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น ร่วมฝึกซ้อมอพยพประชาชนจากพื้นที่ขัดแย้ง

ที่ฝูงบิน 103 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธ์การ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง (29 ก.พ.63) พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร ประธานร่วมฝ่ายไทย Mr.Michael Heath อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายนิชิตะ คาซูยะ (H.E.M.) Nasida อัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดินทางเยี่ยมชมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์หัวข้ออพยพประชาชนในพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)

สำหรับการฝึกหัวข้ออพยพประชาชนในพื้นที่ขัดแย้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึก มีทักษะขีดความสามารถการประสานงานในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ และนำไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ทีมีความขัดแย้งอันเป็นผลมาจากการสู้รบ ความขัดแย้งหรือสาธารณภัยต่างๆ

โดยจำลองการฝึกมาจากความขัดแย้งในอานุภูมิภาคแปซิฟิก โดยมีกำลังพลจากไทย สหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึก จำนวน 200 นาย แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมการอพยพ (ECC) ส่วนเฝ้าระวังป้องกัน ส่วนล้างสารพิษ ซึ่งภายในศูนย์ควบคุมผู้อพยพมีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นสถานีต่างๆได้แก่สถานีต้อนรับ และลงทะเบียน สถานีตรวจค้นอาวุธ และยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพ และคัดแยกประชนชน สถานีรักษาพยาบาล สถานีขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นจัดอากาศยานลำเลียง แบบ C130ฝ่ายละลำ เข้าร่วมการฝึกแบบสมจริงด้วย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี