วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

เมืองพัทยา ผนึกกำลัง กรุงเทพมหานคร ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายบรรลือ กุลละวนิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นางจิดาภา สุวัตน์ถาภรณ์ คณะกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับ นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และ นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์พะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เพื่อผนึกความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของตลาดนักท่องเที่ยว นักเดินทางกลุ่มไมซ์ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวของทั้งสองเมือง ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมตลาดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น พร้อมส่งมอบประสบการณ์การที่ดีทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางสู่ประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล

ข่าว : นางสาวศิรประภา ทองสมุทร/ภาพ : นายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์/ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา