วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
+EECเศรษฐกิจ

สกพอ.ได้ข้อสรุปการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เตรียมจัดทำแผนพัฒนาเชิงพาณิชย์พื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา แบ่ง 3 โซน 2 ระยะ

ที่ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา เมื่อไม่นานนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดงานสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยมี นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย น.ส.สิริมา หิรัญเจริญเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า โครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมต่อยอดเศรษฐกิจพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยสร้างการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้ว ต่อยอดให้นักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นและได้รับการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยระบบขนส่งเชื่อมสามสนามบินต่อไปในอนาคต

ด้านน.ส.สิริมา หิรัญเจริญเวช ผู้อำนวยการสำนักบริหารสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กล่าวว่า สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนารถไฟความเร็วสูง คือ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ TOD ให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม พร้อมไปกับการสร้างให้พื้นที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีขนส่งหรือ TOD จะเป็นการวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเน้นความสมัครใจและความสนใจร่วมโครงการฯ ไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชน ที่ผ่านมา สกพอ. พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง 2 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จังหวัดชลบุรี และ สถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถสรุปผลรายละเอียดโครงการฯ ในส่วนของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา

น.ส.สิริมา กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน สกพอ.ได้มีการวางผังการใช้ประโยน์ที่ดินของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จำนวนทั้งหมด 280 ไร่ ในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แบ่งได้ 3 โซน ดังนี้ 👉 บริเวณที่ 1 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ มีพื้นที่ 97 ไร่ เป็นพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3สนามบิน และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 👉 บริเวณที่ 2 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ มีพื้นที่ 83 ไร่ เป็นพื้นที่ย่านสถานีเพื่อเป็นศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการให้บริการสาธารณะ และธุรกิจการค้า การบริการด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 👉 บริเวณที่ 3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นพื้นที่ย่านที่พักอาศัยและศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ แบ่งได้ 2 ระยะ ดังนี้ 1.ระยะสั้น (1-5 ปี) ได้แก่ โครงการศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (ITF) แบบ Mixed-Use Complex 2.ระยะยาว (6-10 ปี) ได้แก่ โครงการ Mixed-Use ฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับย่านพาณิชยกรรมใหม่ TOD โครงการศูนย์ประชุมและอาคารแสดงสินค้า (MICE) โครงการพัฒนาย่านที่พักอาศัยเพื่อรองรับธุรกิจบริการโดยรอบสถานี โครงการ Mixed-Use ฝั่งตะวันออกของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา

น.ส.สิริมา กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาของภาครัฐหลากหลายโครงการที่เตรียมเสนอแนะ เพื่อให้รองรับกับการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง จำนวน 11 โครงการ 2.โครงการศึกษาออกแบบจัดทำแนวทางการออกแบบทางกายภาพ (Design Guidelines) ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ จำนวน 1 โครงการ 3.โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี จำนวน 8 โครงการ ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม นำมาปรับปรุงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สถานีพัทยา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงเสนอ สกพอ.เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา และเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567