วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาชุมชน

ชลบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ เข้าใจภาวะโรคซึมเศร้า เนื่องในวันสตรีสากลและมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น ปี 2567

ที่ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี(7 มี.ค.2567) นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีชลบุรี เรียนรู้ เข้าใจและห่างไกลภาวะโรคซึมเศร้า เนื่องในวันสตรีสากล และมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น ประจำปี 2567 โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และกลุ่มสตรี 11 อำเภอ เข้าร่วมงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มสตรีจังหวัดชลบุรีได้เสริมสร้างความรู้และการดูแลสุขภาพจิตให้กับสตรี ครอบครัว ชุมชน สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับสตรีที่ทำงานด้านพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม และสตรีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ต่างๆ จนก่อให้เกิดเป็นเครือข่าย และมีกิจกรรมสร้างประโยชน์ต่อไป สตรีระดับจังหวัดมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้กลุ่มสตรีนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ต่อยอดให้แก่สตรีแต่ละอำเภอ เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งที่ดีต่อไป

กิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาวะซึมเศร้า Smiling Depression”และการแบ่งกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ 2 กลุ่ม คือThink Again ปรับความคิดชีวิตเปลี่ยน และ Positive Reinforcement การเสริมพลังบวก และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น ประจำปี 2567 สาขาพัฒนาชุมชน จำนวน 11 คน และสาขาพัฒนาสังคม จำนวน 11 คน