+ช่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.หนองคาย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวบรรยายสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่ 3,026.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,893,726 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 1,240,290 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.49 รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองคายมาจากภาคเกษตรกรรม โดยมีข้าวและยางพาราเป็นสินค้าเกษตรหลัก

ต่อมา ผู้แทนกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง คือ ประตูระบายน้ำห้วยโมง ปริมาณเก็บกักน้ำ 14.36 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 54,000 ไร่ และ ประตูระบายน้ำห้วยหลวง ปริมาณน้ำเก็บกัก 14.00 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 15,000 ไร่ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 12.865 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45.36 สำหรับโครงการชลประทานขนาดกลางมีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 44.05 ของความจุเก็บกัก และโครงการชลประทานขนาดเล็กมีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 49.13 ของความจุเก็บกัก

นอกจากนี้ยังมี โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำที่ลำน้ำทอนและห้วยสาขาของห้วยทอน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้แก่ราษฎรจำนวนหลายหมู่บ้าน ในเขตต่างๆ ของอำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน 6 แห่ง คือ 1) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2) โครงการฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 4 โครงการตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 5) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคลองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 6) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

จากนั้นช่วงบ่ายคณะ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดความจุ 4.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 โดยกรมชลประทานมีแผนการก่อสร้างระบบส่งน้ำโดยท่อส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย และสายแยกซอย ความยาวรวมประมาณ 14.3 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน จำนวน 5,500 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคของราษฎร และสัตว์เลี้ยง ในฤดูฝน และ ฤดูแล้งอีกด้วย โอกาสนี้องคมนตรี ได้พบปะราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้กำลังใจในครั้งนี้.