วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าววันเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่บางละมุง ยกทัพของขวัญหลายพันชิ้น เฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567

ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุง ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอบางละมุง สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอบางละมุง ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ครู ผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องพถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่าสืบเนื่องจากวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้ความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี2567 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม และอำเภอบางละมุงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในเขตอำเภอบางละมุง ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับกิจกรรมวันเด็กอำเภอบางละมุงในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมการแสดงของนักเรียน ตอบคำถาม เล่นเกม จับรางวัลพิเศษ และที่พิเศษไปกว่านั้นยังจะมีการจัดเครื่องเล่นต่างๆ ทั้งบ้านลม รถไฟ ม้าหมุน และกิจกรรมซ้อมยิงปืนบีบีกัน อีกทั้งยังมีซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงของรางวัลสำหรับเด็กๆ หลายพันชิ้น โดยได้รับสนับสนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการสถานบริการและร้านค้า บริษัทต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง.