-ประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนภาพข่าว

รองผู้ว่าฯ ชลบุรี พิธีเปิดงาน OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยบ้านบึง

ที่ศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “OTOP@บ้านบึง” ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี นางสุกุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี นายสุพิศ วิริยบัณฑร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมพิธี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่ปรึกษาอำเภอบ้านบึง จัดงาน “OTOP@บ้านบึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการแข่งขันทางธุรกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อีกด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์รอบการกุศลพิเศษ โดยได้รับความร่วมจากเทศบาลเมืองบ้านบึง สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านบึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดการจัดงานครั้งนี้

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งาน“OTOP@บ้านบึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย” ถือเป็นการจัดงานที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีการใช้จ่ายเงิน มีการซื้อมีการขาย มีรายได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่นำสินค้ามาจำหน่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในด้านต่างๆ เช่น รูปแบบสินค้า รูปแบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบการจัดร้านให้น่าสนใจ วิธีการเสนอขายที่ดึงดูดใจลูกค้า เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และรูปแบบ วิธีการขายให้ดีขึ้น เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเหมาะสมกับยุคสมัยต่อไป