วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชน

สมาคมชาวอีสานพัทยา จัดงานประเพณี “กวนข้าวทิพย์” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนวันออกพรรษา

ที่สำนักสงฆ์หนองอ้อ พัทยากลาง (28 ต.ค.2566) นายสุครีพ กระจาย นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานประเพณี “กวนข้าวทิพย์” เพื่อสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล อีกทั้งจะได้ถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนวันออกพรรษา ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวเมืองพัทยา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี พร้อม นายสกน ผลลูกอินทร์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นต้น

สำหรับพิธีกวนข้าวทิพย์ ชาวพุทธได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

ข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล

ข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส จะมีส่วนผสมของธัญพืชที่เป็นมงคล อาทิ ถั่วดำ ถั่วขาว ถั่วราชมาศ เมล็ดงา ลูกบัว ข้าวสารหอม มะพร้อม ข้าวตอก กล้วยไข่ น้ำนมโค น้ำอ้อย น้ำผึ้ง เป็นต้น ใช้เวลากวนประมาณ 3 ชั่วโมงและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกวนข้าวทิพย์แล้ว จะถวายพระพุทธรูป เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา และถวายพระสงฆ์ จากนั้นจะมีการแบ่งข้าวทิพย์นี้ให้ผู้เข้าร่วมพิธี นำกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล.