-ท่องเที่ยวบริหารท้องถิ่นพากิน-พาเที่ยว

อ.ศรีราชาเปิดตัวสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดเสร็จสมบูรณ์ ก.ย.2567

ศรีราชา,ชลบุรี (26 ต.ค.2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย ระยะที่ 3 ณ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมือง นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.สภ.ศรีราชา พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผกก.สภ.ศรีราชา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ตามที่เทศบาลเมืองศรีราชา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเขตเมืองศรีราชา เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวยุทธ ศาสตร์กลุ่มจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เทศบาลเมืองศรีราชา จึงจัดทำโครงการสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยขึ้น โดยมีระยะทาง รวมทั้งสิ้น 428.20 เมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ ดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 1 ระยะที่ 3 และระยะที่ 2 ตามลำดับ ซึ่งระยะที่ 1 เป็นก่อสร้างจากเกาะลอยออกไปในพื้นที่ทะเล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

ลำดับต่อมาระยะที่ 3 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้ มีความยาว 158 เมตร งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 86,029,600 บาท โดยใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) จำนวน 68,823,700 บาท และเทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งสมทบ จำนวน 17,205,900 บาท

ส่วนในระยะที่ 2 ความยาว 140.20 เมตร โดยใช้งบประมาณ รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) และสำนักงบประมาณ เป็นการก่อสร้างเชื่อมต่อระยะที่ 1 กับระยะที่ 3 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณเดือนกันยายน 2567

สำหรับโครงการสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองศรีราชามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบทัศนียภาพทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬาทางน้ำที่มีมาตรฐานสากล และผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การยกระดับให้เมืองศรีราชาเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล เต็มไปด้วยสีสันของกิจกรรมต่างๆ

อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม มีจุดชมวิวในทะเลที่สร้างจุดขาย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ สมเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี.